Informace o ZŠ

Základní škola

Základní škola a Mateřská škola Křižanovice, příspěvková organizace je školskou právnickou osobou, která sdružuje následující zařízení: Základní školu, adresa Křižanovice 31, 685 01, Mateřskou školu, adresa Křižanovice 101, 685 01, školní družinu, školní jídelnu s vývařovnou při MŠ a školní jídelnu při ZŠ.

Základní škola je trojtřídní se spojenými ročníky (samostatný 1.roč., 2. + 3.roč., 4. + 5.roč.).
Ředitelem školy a zároveň třídním učitelem ve 4. a 5. roč. je Mgr. Miroslav Merta, třídní učitelkou v 1.roč. je Mgr. Dagmar Košutová, třídní učitelkou ve 2. a 3.roč. je Mgr. Jitka Kumrová. Český jazyk, vlastivědu a angličtinu, která je povinná již od 3. roč., učí Mgr. Hana Špirochová. Nepovinnou výuku náboženství zajišťuje paní katechetka Mgr. Maria Erlebach. O provoz školy (úklid, vydávání obědů) se stará paní Lenka Vaculová. Od školního roku 2017/18 pracuje na naší škole i školní asistentka Bc. Irena Ráškyová. Tato pracovní pozice je financována z evropského projektu OP VVV, později OP JAK, do kterého se naše škola zapojila. Vychovatelkou ve školní družině je paní Alena Paťavová.

Základní školu Křižanovice navštěvuje v letošním školním roce 37 žáků, v příštím školním roce předpokládáme, že počet mírně vzroste.

Jako mimoškolní zájmovou činnost škola nabízí výtvarné činnosti (v rámci družiny), nepovinnou výuku náboženství a zájmovou výuku angličtiny pro 1. – 2. roč. Tuto výuku zajištuje Mgr. Hana Špirochová.

Vzhledem k tomu, že paní učitelka Košutová vystudovala speciální pedagogiku, nabízí škola možnost odborného vedení a konzultací pro žáky s vývojovými poruchami učení, jako jsou např. dyslexie, dysgrafie a další.

Školní vzdělávací program pamatuje, samozřejmě kromě plnění povinné školní docházky, i na rozvoj dalších stránek osobnosti dítěte. Již dvakrát jsme byli ve škole v přírodě v krásném prostředí Orlických hor. Naši žáci každoročně navštíví řadu divadelních představení a dalších kulturních a vzdělávacích akcí. Ve všech pěti ročnících absolvují výuku plavání, ve 4. roč. výuku na Dětském dopravním hřišti ve Vyškově. Dvakrát ročně (na jaře a na podzim) škola organizuje sběr starého papíru. Pravidelně pořádáme nebo se účastníme vystoupení pro veřejnost (zpívání pod vánočním stromem, vánoční besídka, Den matek).

Žáci, kterí opouštějí naši školu, jsou na školách, kam přicházejí, hodnoceni vesměs kladně, a to jak po stránce vědomostní, tak i po stránce chování. Řada z nich našla uplatnění na nejrůznějších středních školách včetně gymnázia. O tom, že žáci z naší ZŠ i MŠ odcházejí kvalitně připraveni pro svůj další školní život, svědčí např. i fakt, že poté, co jsme zavedli 5. ročník, pravidelně každým rokem se několik z nich úspěšně hlásí na bučovické gymnázium a jsou ke studiu přijati.

V několika posledních letech bylo zařízení a vybavení školy výrazně zmodernizováno, hlavně díky účasti školy v projektech, které jsou spolufinancovány EU a velmi vstřícné spolupráci s naším zřizovatelem – obcí Křižanovice. Nakoupili jsme notebooky, dataprojektor, kvalitní vybavení pro výuku hudební výchovy, které je možno vidět a hlavně slyšet při našich veřejných vystoupeních, každá třída je vybavena velkoplošnou interaktivní tabulí SmartBoard s přímým připojením na internet. V celé budově školy je dostupné internetové wi-fi připojení.

Stravování je zajištěno z vlastních zdrojů – dovážíme obědy ze školní kuchyně při MŠ.

Odběr novinek