Problematiku omlouvání dětí řeší školní řád ZŠ.

Podmínky omlouvání a uvolňování žáků z vyučování
Zákonný zástupce je povinen svým jednáním nezapříčinit zbytečnou absenci žáka ve škole.
1)
Omlouvání žáka je možné:
a)
prostřednictvím žákovské knížky v části „Omluvný list“
b)
písemným vyjádřením zákonného zástupce, které bude uloženo u třídního učitele
2)
Omluva žáka musí mít tyto náležitosti:
a)
datum podání omluvy
b)
datum, případně vyučovací hodiny, kterých se omluva týká
c)
důvod zameškání
d)
podpis zákonného zástupce
3)
Zameškané hodiny budou považovány za omluvené v případě splnění následujících podmínek:
a)
předem známá absence musí být oznámena škole nejpozději jeden den dopředu a to písemnou formou
b)
předem neznámá absence musí být oznámena škole nejpozději do tří kalendářních dnů od začátku nepřítomnosti žáka ve škole alespoň telefonicky nebo e-mailem. Písemně je třeba tuto nepřítomnost doložit nejpozději do tří pracovních dnů po skončení absence.
4)
Uvolňování žáka z vyučování na základě písemné žádosti zákonného zástupce:
a)
do dvou dnů uvolňuje třídní učitel, na více dní ředitel školy
b)
v případě nepřítomnosti třídního učitele je písemná žádost o uvolnění předána v
ředitelně školy
5)
Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; žáka se zdravotním postižením může také uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v
některých předmětech hodnocen. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře nebo odborného lékaře. Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen.
6)
V případě, že žák opustí školní vyučování nebo akci pořádanou školou bez předem předložené písemné omluvy, budou zameškané hodiny považovány za neomluvené.
7)
Škola může požadovat k omluvence další doložení nepřítomnosti žáka ve výuce, které potvrdí důvody absence a případně i dobu po kterou důvod trval.
8)
V případě podezření, že žák zanedbává povinnou školní docházku uloženou mu zákonem, bude vedení školy postupovat takto:
a)
písemnou formou upozorní zákonného zástupce žáka
b)
při pokračování absence svolá ředitel školy na podnět třídního učitele výchovnou komisi, jejíhož zasedání se zúčastní ředitel školy, metodik primární prevence, třídní učitel a zákonný zástupce žáka
c)
v případě, že nebude zjednána náprava ani po zasedání výchovné komise, předá celou záležitost vedení školy odboru sociální péče

Odběr novinek